• ابزار بادی

گازوئیل پاش شیلدر SH-28

گازوئیل پاش شیلدر SH-28

باد پاش شیلدر SH-2929

باد پاش شیلدر SH-2929

پیستوله H827 شیلدر

پیستوله H827

پیستوله E70 شیلدر

پیستوله E70

کنیتکس پاش شیلدر

کنیتکس پاش حرفه ای شیلدر

درجه باد کارگاهی شیلدر

درجه باد کارگاهی شیلدر

شیلنگ باد و جوشکاری (ساخت ترکیه)

شیلنگ باد و جوشکاری (ساخت ترکیه)

شیلنگ باد و جوشکاری (ساخت کره)

شیلنگ باد و جوشکاری حرفه ای شیلدر (ساخت کره)

شیلنگ فنری 5 متری شیلدر

شیلنگ فنری 5 متری شیلدر

شیلنگ فنری 10 متری شیلدر

شیلنگ فنری 10 متری

شیلنگ فنری 15 متری شیلدر

شیلنگ فنری 15 متری

شیلنگ فنری 15 متری شیلدر

شیلنگ فنری 15 متری شیلدر

شیلنگ فنری 10 متری شیلدر

شیلنگ فنری 10 متری

شیلنگ فنری 5 متری شیلدر

شیلنگ فنری 5 متری