• ابزار جوش و برش

انبر جوش 300 شیلدر (مدل هلند)

انبر جوش 300 مدل هلند

انبر جوش 500 شیلدر (مدل آمریکا)

انبر جوش 500 مدل آمریکا

انبر جوش 300 شیلدر (مدل آمریکا)

انبر جوش 300 مدل آمریکا

سیم جوش CO2 شیلدر

این سیم جوش برای جوشکاری میگ / مگ فولاد های عمومی ساختمان و فولاد های لوله با استفاده از گاز CO2 و دیگر مخلوط گاز ها نظیر گاز آرگون با 5 تا 25 درصد CO2 بکار می رود.

سنگ های فیبری برش و سایش شیلدر

سنگ های فیبری برش و سایش

کابل جوش نیمه سوز شیلدر

کابل جوش نیمه سوز